Insänt:

"Så vill vi föra skolan och näringslivet närmare varandra"

INSÄNT. Helsingborgarna blir allt fler. Det är i grunden positivt, men ställer också höga krav. Inte minst på välfärdsverksamheterna – skolan, vården och omsorgen. För att kunna finansiera den ökade efterfrågan på lång sikt är det avgörande att fler helsingborgare kommer i arbete.

När fler människor arbetar är det fler som är med och bidrar till det gemensamma. Varje person som däremot fastnar i utanförskap innebär både personliga tragedier och på sikt problem för staden. Trots att ungdomsarbetslösheten i Helsingborg idag ligger på den lägsta nivån sedan 2008 och att fler människor har ett arbete är det fortfarande för många som inte har det.

För att råda bot på det krävs flera insatser, vissa av dem behöver ske redan i skolan. Det räcker inte att skolan är bra på kunskapsöverföring, det behöver också finnas en koppling till vilka kunskaper och kompetenser den lokala arbetsmarknaden efterfrågar. Idag arbetar Helsingborgs skolor på olika sätt med detta. Blågröna Helsingborg vill utveckla det arbetet ytterligare, därför presenterar vi en rad åtgärder för att föra skolan och den lokala arbetsmarknaden närmre varandra.
År 2021 står Helsingborg som arrangörer för konferensen Samverkan skola – arbetsliv. Vårt mål är att Helsingborg då ska vara ledande i Sverige när det gäller arbetssätt och koppling mellan skola och näringsliv. För att nå det målet presenterar vi följande insatser:
 

  • Utveckla konceptet Arbetsmarknadskunskap genom att ta fram konkreta verktyg för hur arbetsmarknadskunskap ska kunna inkluderas i skolans verksamhet. Arbetsmarknadskunskap i undervisningen ska bidra till att öka elevernas kunskap om hur arbetslivet fungerar, om förväntningar och relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 
  • Låta eleverna uppleva olika typer av yrkesliv. Syftet är att stärka elevernas kunskap om hur näringslivet och arbetslivet fungerar redan på ett tidigt stadium.
 
  • Bilda en arbetsgrupp mellan skol- och fritidsförvaltningen, avdelningen för näringsliv och destination och arbetsmarknadsförvaltningen för att ta fram arbetsmetoder för att utveckla kopplingen mellan skola och näringsliv/arbetsmarknad i Helsingborg.
 
  • Ökade insatser för att uppmuntra företagsamhet och entreprenörskap i skolan. Exempelvis genom att öka tillgängligheten för fler att driva UF-företag. Bjuda in och engagera det lokala och regionala näringslivet i UF-verksamheten. Använda externa aktörer för att inspirera och öka kunskapen om entreprenörskapet.
 
  • Arbeta för ett handslag med det lokala näringslivet om vikten av skola som förbereder för egen försörjning. Praktik, mentorskap, yrkesföreläsningar och liknande kräver att det finns personer från företagen som tar emot och inspirerar ungdomarna. Det lokala näringslivet kan exempelvis engagera sig i mentorsprogram. Staden har en viktig roll i att se till att det blir möjligt för lokala företag att engagera sig. Det är viktigt med ett tydligt kvitto mellan staden och näringslivet om hur viktigt det är ett ge våra unga bästa möjliga förutsättningar att komma i arbete och egen försörjning.
 
  • Utveckla och stärka studie- och yrkesvägledningen så att den tydligt är i samklang med näringslivet, branschförbund i syfte att öka kunskapen om framtida kompetensbehov och vägval i yrkeslivet.
 
Det krävs flera olika typer av insatser för att öka ungas möjligheter att ta få ett första jobb. En del insatser kan göras på kommunal nivå, andra viktiga insatser handlar om strukturreformer på nationell nivå. I Helsingborg ska vi växla upp arbetet med att koppla skolan till arbetsmarknaden och näringslivet, för att bli bäst i Sverige på att ge unga människor goda förutsättningar att få sitt första jobb.


Peter Danielsson (M),
kommunstyrelsens ordförande Helsingborg
Christer Rasmusson (L),
barn- och utbildningsnämndens ordförande Helsingborg

Publicerad 22 June 2017 09:05

Lokaltidningen Helsingborgs nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag