Beslut:

Nu ska vårdköerna till cancerbehandling kortas

Region Skåne satsar 14,7 miljoner kronor

SKÅNE. Väntetiderna för canceroperationer behöver kortas. Idag klarar sjukhusen i Skåne inte de nationella målen. Därför satsar de skånska politikerna nu 14,7 miljoner kronor på att korta köerna.

– Det är djupt olyckligt och denna satsning är ett steg att förbättra situationen. Som patient ska du inte behöva vänta mer än nödvändigt, säger Anders Åkesson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vid hälso- och sjukvårdsnämnden möte var samtliga partier eniga i beslutet. Enligt Region Skåne kommer dubbelt så många få en cancerdiagnos 2030 jämfört med år 2000. Därför agerar politikerna nu enligt Anders Åkesson.

– Vi når inte målen om att ge cancerpatienter operation inom rimlig tid. Vi är inte bäst, men inte heller den region som är sämst i landet, säger han.

Förhoppningen är att kunna göra skillnad redan under året.

Bland annat pekar Åkesson på att riktade insatser behöver göras mot tjocktarmscancer och urinblåsecancer. Målet är att pengarna ska komma sjukhusen, framför allt SUS i Malmö och Lund, till gagn inom en snar framtid. Dels ska vården stärkas så att cancer kan upptäckas och förebyggas i god tid, dels ska väntetiderna kortas och fler operationssalar nyttjas för cancervård.

– Förhoppningen är att vi kan göra en skillnad i vårdköerna redan under året, säger Anders Åkesson.

Totalt satsas 14,7 miljoner kronor på att korta köerna till cancerbehandling och 5,3 miljoner på att förstärka dialysvården i Skåne.

Satsningen välkomnas av oppositionen. Men Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tycker att det är fel modell att använda.

– Sjukhus med långa köer får pengarna för att korta dessa. Det borde vara tvärtom, liknande den kömiljarden som alliansen införde när de var vid makten där sjukhus som visade att de kunde korta köerna fick pengar. Det visade ju sig att den gav effekt och kortade köerna. Nu har de ökat kraftigt, inte bara i Skåne, utan hela landet, säger han.

Bekymret är att beslutet är inte långsiktigt.

Gilbert Tribo nämner också att alliansen hade mer pengar avsatta för hälsa- och sjukvård i sitt budgetförslag. Men beslutet att satsa 20 miljoner är inte heller fel.

– Absolut inte. Ska en vårdkö prioriteras så är det den för cancer. Bekymret är att beslutet inte är långsiktigt. Vad händer nästa år, och år efter det? Vi liberaler hade hellre sett öronmärkta pengar till de sjukhus som klarar av att korta sina vårdköer på längre sikt.

FAKTA

Förutom en satsning på att minska väntetiderna inom cancervården fattade hälso- och sjukvårdsnämnden även beslut om att satsa mer på psykisk hälsa.

Totalt 18,1 miljoner kronor avsätts i budgeten för psykisk hälsa, bland annat:

  3 miljoner satsas på barn-och ungdomar med psykisk ohälsa

  5 miljoner satsar på specialiserad öppenvård för missbruk och beroende, bland annat görs en satsning i Kristianstad där det idag saknas mottagning

  3,3 miljoner för ökad tillgänglighet till neuropsykiatriska utredningar och insatser för bättre tillgänglighet till exempelvis återbesök, vårdplatser och fördjupad utredning

  3,5 miljoner till kompetenshöjning inom primärvården för främst bedömning och diagnostik av psykisk ohälsa

  1 miljon kronor satsas på könsdysforiutredningar (könsidentitet)

  0,5 miljoner för att säkra den allmänmedicinska kompetensen i VUB-teamet (Vuxna med utvecklingsstörning och svåra beteendeproblem)

Alliansen röstade för de rödgrönas förslag men yrkade på återrapportering i maj, vilket klubbades igenom. De utökade satsningar följer med även i nästa års budget, då det rör sig om mellan 10 och 12 miljoner kronor enligt Anders Åkesson (MP).

Publicerad 04 March 2018 04:00