Kommunvalet 2018: Landsborgskopplingen – bra eller dålig?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Helsingborg: Landborgsgarage-/koppling eller inte? Var står ni i frågan?

MODERATERNA

Landsborgskopplingen är viktig för citys utveckling. Den kommer att öka tillgängligheten till centrum oavsett om man färdas till fots, cykel eller bil, samtidigt som den frigör ytor som istället kan användas till exempelvis uteserveringar.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi vill inte ha ett landborgsgarage.

CENTERPARTIET

Vi vill att Landborgskopplingen byggs. Helsingborg behöver fler parkeringsplatser och cykelparkeringar. Landborgskopplingen möjliggör detta samtidigt som vi kan göra fler platser i stadskärnan parkeringsfria med möjligheter för uteserveringar och liknande. Dessutom binder landborgskopplingen samman staden och ökar tillgängligheten.

LIBERALERNA

Ja till Landborgspassagen. Passagen är ett stadsutvecklingsprojekt som knyter ihop staden och underlättar att ta sig upp och ner för Landborgen, mellan Knutpunkten och Lasarettet. Med passagen kommer fler ytor att kunna omvandlas från p-platser till ytor för lek och aktivitet, grönområden och annat som gör en stad trivsam. (Svaret har kortats.)

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi har ställt oss bakom att bygga den. Det är bra för centrumhandlarna och för att slippa trafiken igenom centrum. Vi ställer oss dock bakom att arbetet ska pausas med landborgskopplingen fram tills en folkomröstning har hållits i frågan och vi avser att respektera ett beslut från en folkomröstning då vi är för direktdemokrati i form av folkomröstningar. (Svaret har kortats.)

VÄNSTERPARTIET

Vi är mot Landborgsgaraget, av hänsyn till både natur- och kulturmiljön. Forskning visar att handeln visst blomstrar, även om man minskar biltrafiken – om man samtidigt bygger ut kollektivtrafiken och förbättrar för cyklister och gående.

KRISTDEMOKRATERNA

Landborgskopplingen är en del i omvandlingen till ett mer lockande och attraktivt centrum. En smidig P-lösning som möjliggör fler bilfria ytor för mänskliga möten och underlättar för cyklister i Helsingborgs backar.

MILJÖPARTIET

Vi vill inte att ett garage byggs inne i landborgen. De ca 400 miljonerna kan användas bättre – så att helsingborgare enklare kan ta sig till centrum med cykel och buss. Om det sker en folkomröstning så ska valresultatet respekteras.

Publicerad 09 July 2018 08:00