An­ni­ka Skogar, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Foto: IKKF

An­ni­ka Skogar, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Foto: IKKF

Debatt:

Kärn­va­pen­staternas makt är inte ab­so­lut

DEBATT. I dag finns cir­ka 15 000 kärn­va­pen i världen. Istäl­let för att ned­rusta i en­lig­het med in­ter­na­tio­nella överenskommelser förnyar kärn­va­pen­staterna sina ar­se­naler för mil­jard­be­lopp.
USA:s pre­si­dent Do­nald Trump har ut­tryckt en vil­ja att upp­rusta yt­ter­ligare, Ryss­land har utökat sin kärn­va­pen­ka­pa­ci­tet i vårt när­om­rå­de, Pa­ki­stan till­verkar kärnvapenkapabla mis­siler, In­di­en ut­vecklar ubåtar som kan för­s­es med kärn­va­pen och Nord­ko­rea ge­nom­för re­gel­bun­dna prov­spräng­ningar. Riskerna ökar kon­stant.
Sam­ti­digt på­går det en mot­rö­rel­se. Hi­sto­ria håller på att skrivas då en ma­jo­ri­tet av världens stater har in­lett för­hand­lingar om att för­bjuda kärn­va­pen.
Kärn­va­pen är det enda mass­för­stö­rel­se­va­pen som ännu inte har för­bjudits ge­nom ett in­ter­na­tio­nellt av­tal.
I en värld med ökade spän­ningar och upp­rustning är det hög tid att världens stater tar sitt an­svar. 15 juni–7 juli kommer en stor del av världens stater att träffas vid FN:s hög­kvar­ter i New York för att fort­sätta för­hand­lingarna, ett ar­be­te som på­börjades i mars.
Mot des­sa för­hand­lingar finns det ett tyd­ligt mot­stånd. Un­der för­hand­lingarna i mars var Ne­der­län­der­na den enda Nato­stat som med­verkade. Ja­pan, som står un­der det ame­ri­kanska kärn­va­pen­pa­ra­plyet, när­varade en­dast un­der del­ar av för­hand­lingarna. Kärn­va­pen­staterna och de­ras al­lierade boj­kottade för­hand­lingarna.
Trots det­ta vi­sar ti­digare er­fa­ren­het att va­pen­av­tal har ef­fekt även på de länder som inte skriver un­der dem. Se­dan för­budet mot antipersonella mi­nor an­togs i slu­tet av 90-ta­let har 51 mil­joner mi­nor ned­rustats. Ett an­nat ex­em­pel är att det sis­ta ame­ri­kanska fö­re­taget som till­verkade klus­ter­va­pen, med­delat att de stop­par verk­sam­heten trots att USA inte är part i klus­ter­kon­ven­tionen.
Ut­ö­ver det nor­ma­tiva vär­det i ett för­bud vill vi se att hand­lingar som in­ne­bär att man fi­nan­sierar el­ler på an­nat sätt as­si­sterar an­dra länders kärn­va­pen­pro­gram för­bjuds.
Ex­em­pel­vis måste de svens­ka stat­liga pen­sions­fonderna, AP-fonderna, och ex­port­fö­re­tag fram­över tvingas att ta hän­syn till om de­ras in­ves­te­ringar och för­sälj­ningar bi­drar till kärn­va­pen­pro­gram. På så sätt kan fi­nan­sieringen av pro­duk­tionen för­hindras och kärn­va­pens le­gi­ti­mi­tet minska.
Vi för­väntar oss att Sve­ri­ge för­sätter att agera för ett starkt för­bud mot kärn­va­pen och för att det ska vara fär­digt den 7 juli. Vi för­väntar oss ock­så att Sve­ri­ge är redo att prio­ri­tera de hu­ma­ni­tära vär­dena fram­för vinst­in­tres­sen och där­med för­bjuder svensk med­ver­kan i kärn­va­pen­pro­duk­tion och an­vändning.
För­buds­för­hand­lingarna vi­sar att för­ändring är möj­lig när en ma­jo­ri­tet av världens stater går sam­man med det glo­bala ci­vil­sam­häl­let för att ta an­svar för glo­bal sä­ker­het.
Det vi­sar även att kärn­va­pen­staternas makt inte är ab­so­lut. Vi har en his­to­risk chans att göra oss kvitt det värsta av mass­för­stö­rel­se­va­pnen. Vi kommer att vara där för att se till att vi inte mis­sar den.

An­dre­as Tolf, ord­fö­ran­de Svenska Lä­ka­re Mot Kärn­va­pen. Foto: Kjell Åström

An­dre­as Tolf, ord­fö­ran­de Svenska Lä­ka­re Mot Kärn­va­pen. Foto: Kjell Åström

Publicerad 30 June 2017 06:00