Lars Thunberg (KD) är efter höstens val ny ordförande i vård- och omsrogsnämnden.

Lars Thunberg (KD) är efter höstens val ny ordförande i vård- och omsrogsnämnden. Foto: Joel Winqvist/arkiv

Insänt: "Att ställa dessa satsningar mot varandra är olyckligt"

Lars Thunberg om Ung Omsorg

INSÄNT.

Denna text är en replik på en insändare skriven av Lena Östholm Munkberg (MP) som Lokaltidningen webbpublierade 190321 under rubriken ”Politik innebär att prioritera”.

Av
Insänt

Vi i Kristdemokraterna är helt överens med Lena Östholm Munkberg (MP) om att kundnöjdheten behöver förbättras på vissa av stadens vårdboenden. Vi är däremot inte överens om den bild hon vill försöka sätta, att MP ”vill bygga upp en stabil, trygg verksamhet” medan Alliansen ”bara vill satsa på extra guldkant”. Det blir lite väl billig retorik eftersom Lena Östholm Munkberg mycket väl känner till våra ambitioner.

Vi och Alliansen delar uppfattningen att vi har för få demensplatser i Helsingborg. Därför identifierade Kristdemokraterna frågan om demensvården redan i vårt valmanifest 2018 och den har också lyfts i Alliansens mandatperiodsprogram för 2019-2022.

Dessutom har fullmäktige på vårt initiativ gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att stärka kompetensen i demensfrågor.

Nämnden beslutade också vid senaste sammanträdet i mars att ge omsorgsdirektören i uppdrag att under hösten 2019 återkomma med förslag på hur vården och omsorgen av personer med demenssjukdom bör utvecklas.

Vi behöver definitivt öka antalet platser de närmaste åren för att närma oss nivån i jämförbara kommuner. Boende inom Helsingborgs äldreomsorg med en demensdiagnos ska kunna förvänta sig en god vård med utbildad personal för att arbeta med personer med demensproblematik.

Nu i april kommer vård- och omsorgsnämnden att fatta beslut om mål för nämndens verksamhet 2020. Vi föreslår där i ett av målen att antalet demensplatser ska öka ordentligt. Allt vi beslutar ska dock balanseras mot våra ekonomiska ramar, det är också en fråga om lokalanpassning och tillgång till utbildad personal.

Men vi välkomnar den diskussion mellan partierna som nu pågår och hoppas att vi ska kunna nå fram till en bred överenskommelse om inriktning, mål och ekonomi.

Det stämmer också som du skriver att Alliansen utöver detta vill satsa på konceptet Ung Omsorg. Erfarenheten från de kommuner där de etablerat sig är mycket positiva och fördelarna är många.

Ungdomar i högstadiet och gymnasiet timanställs på vårdboenden för att ge våra äldre en guldkant på tillvaron och ägna sig åt aktiviteter som den ordinarie personalen inte alltid hinner med. Det kan exempelvis handla om att spela och sjunga, läsa högt, gå ut på promenader eller hjälpa till med IT-frågor och sociala medier.

Det är särskilt värdefullt att unga och äldre får möjlighet att mötas under trivsamma former, detta är också en viktig del i arbetet mot den ofrivilliga ensamheten.

De unga får en utvecklande start i arbetslivet och en extra bonus är att de ungdomar som engagerats i Ung Omsorg visar ett stort intresse för att utbilda sig och så småningom jobba inom äldreomsorgen. Det bådar gott för framtida rekrytering av personal, vilket är en av våra stora utmaningar med en växande åldrande befolkning och stora pensionsavgångar de kommande åren.

Att ställa dessa satsningar mot varandra är olyckligt. Vi ser behovet och har ambitionen att både introducera Ung Omsorg och att öka antalet demensplatser. Vi måste orka att säkra en grundläggande kvalitet så att våra äldre och personer med funktionsnedsättningar kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, men också kunna erbjuda det där lilla extra som faktiskt innebär en guldkant i livet.

Gör vi rätt prioriteringar med de medel som står till förfogande kan vi klara det. För detta kommer KD och Alliansen att arbeta, på väg mot stadens vision om ett hållbart Helsingborg 2035.

Lars Thunberg (KD)

Ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Ann-Margret Norberg (KD)

Ersättare, vård- och omsorgsnämnden

Publicerad 02 April 2019 10:38