Maria Winberg Nordström (L), Peter Janson (C), Lars Thunberg (KD) samt Peter Danielsson (M).

Maria Winberg Nordström (L), Peter Janson (C), Lars Thunberg (KD) samt Peter Danielsson (M). Foto: Joel Winqvist/arkiv, Pressbild samt David G Lundin

Insänt: "Beslut om försäljning fattas av fullmäktige"

Alliansen om varför man vill pröva en försäljning av Öresundskraft

INSÄNT.

Följande text är en replik på Socialdemokraternas insändare som publicerades på lokaltidningen.se den 3 april 2019 under rubriken "In(s)änt: Därför säger vi nej till försäljning av Öresundskraft".

Av
Insänt

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet påstår att den styrande minoriteten har valt att sälja Öresundskraft. Det är fel. Det har inletts en process om försäljning av bolaget och där beslutet om att inleda den processen fattats i enlighet med gällande ordning, det vill säga majoritetsbeslut i HSFAB. Det slutliga beslutet om försäljning kommer att fattas av kommunfullmäktige. Men vi är inte där ännu.

Anledningen till att frågan om att pröva en försäljning kommer upp just nu beror i stor utsträckning på två saker som inträffat och som båda påverkar Öresundskraft negativt:

-Energimarknadsinspektionen som är en statlig tillsynsmyndighet sätter ett avgiftstak för alla elnätsbolag. För perioden 2020-2023 har taket satts mycket lägre än tidigare, vilket blir en fördel för kunderna. Den nya regleringen kommer på sikt att leda till en lägre vinst för Öresundskraft och därmed lägre utdelning till Helsingborgs stad.

- Eftersom Öresundskraft är ett kommunalt bolag begränsas dess möjligheter att expandera. Exempelvis får bredbandsverksamhet endast bedrivas inom den egna kommunen. Verksamhet som rör elnät och fjärrvärme får endast bedrivas i geografisk närhet till kommunen. För många av de nya tjänster som nu skapas på energimarknaden är ett kommunägt energibolag låst av kommunala begränsningar. En annan ägare, som inte är en kommun påverkas inte av dessa geografiska begräsningar och andra hinder för att utveckla affärerna.

Frågan handlar om mer än lönsamhet. När det gäller infrastrukturen i form av elnät och fjärrvärmenät så finns det lagstiftning även kring detta för att skydda konsumenten. Ett sådant exempel är det så kallade tredjepartstillträdet. Det innebär att den som äger elnät har skyldighet att släppa in andra aktörer.

Så oavsett vem som äger ex elnätet har den elleverantör du som kund valt rätt att använda elnätet för att leverera el till dig oavsett vem som äger nätet. Alla frågor som rör säkerhet kommer att noggrant utredas och värderas.

Beslut om försäljning fattas av Helsingborgs kommunfullmäktige. För att vi i Alliansen ska gå vidare förutsätter det en långsiktig och seriös köpare och slutligen att priset är rätt.

Intäkterna från en eventuell försäljning skulle kunna placeras i en driftsfond och därifrån ge årlig avkastning som kan användas i välfärden. Helsingborgs stad förvaltar sedan många år tillbaka andra stiftelser. Dunkersstiftelserna är ett bra exempel på en fond i liknande storlek som ger avkastning till investeringar i staden.

Under våren kommer underlag att bli färdigt och de frågor och orosmoment som kan finnas att få svar. När fakta finns på bordet kan meningsfulla samtal föras.

Peter Danielsson (M)

Lars Thunberg (KD)

Maria Winberg Nordström (L)

Peter Janson (C)

Christian Orsing (M)

Eleonora Johansson (M)

Publicerad 03 April 2019 09:15