Genrebild.

Genrebild. Foto: Adobe Stock

Kommunen krävs på åtgärder för att stödja elev med kraftig frånvaro

Förälder hänvisar delar av frånvaron till medicinska skäl

HELSINGBORG. Skolinspektionen kräver att kommunen sätter in stödåtgärder för att lösa situationen med en elev som haft kraftig skolfrånvaro de senaste ett och ett halvt åren.

Under vårterminen 2019 var pojken helt frånvarande från skolan och hittills under hösten har denne varit frånvarande från skolan uppskattningsvis två tredjedelar av undervisningstiden.

Skolan som pojken går på har vidtagit ett antal åtgärder för att försöka lösa situationen; frånvaron anmäldes direkt till rektorn tidigt 2018 och rektorn har gjort bedömningen att eleven är i behov av särskilt stöd. Skolan har inlett en pedagogisk kartläggning och upprättat ett antal åtgärdsprogram, senast i början på innevarande termin. Åtgärderna har dock inte utvärderats då eleven inte deltagit i undervisningen. Samråd har också skett med elevhälsan.

En förälder till pojken har anmält skolan till Skolinspektionen. Bland annat anser denne inte att åtgärdsprogrammet har hanterats korrekt. Föräldern har i sin anmälan bifogat intyg från läkare om att eleven har medicinska skäl för att inte delta i undervisningen under delar av vårterminen.

Nu har myndigheten beslutat att kommunen senast den 13 januari 2020 ska vidta åtgärder så att elevens rätt till stödinsatser tillgodoses.

Publicerad 20 October 2019 00:00